موسسه فناوران کارآفرین نوآور

معرفی

موسسه فناوران کارآفرین نوآور از اواسط سال 1382 با همکاری جمعی از متخصصان صنعت و دانشگاهیان کشور و چند موسسه آلمانی پایه گذاری گردید. این موسسه می کوشد تا با استفاده از مدیریت دانایی  و ایجاد مرکز خدمات نوآوری به ارایه مشاوره‌های تخصصی در این حوزه بپردازد. هدف ما خدمت رسانی به کلیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و توانمندسازی افراد در حوزه کسب و کار بر پایه دیدگاه‌های نوآورانه‌ است که در نهایت فعالیت‌های ارزش آفرین را در هر بنگاه افزایش داده و پتانسیل خویش فرمایی افراد را ارتقا می‌بخشد. با این هدف و کسب مجوز به عنوان مرکز خدمات مشاوره، اطلاع رسانی و کارآفرینی استان تهران در سال 1395، خدمات این موسسه در حوزه های اصلی به شکل زیر تقسیم بندی گردید:

*ارائه خدمات مشاور ه اي تخصصي به متقاضيان طرحهاي سرمايه گذاري مبتني بر نوآوري و فناوريهاي جديد در عرصه مزيتهاي نسبي و رقابتي استانها كه بتوانند ارزش افزوده بالايي براي استان و اقتصاد ملي ايجاد كنند.

* هدايت صاحبان سرمايه و تخصص در چارچوب طرحهاي كسب و كار نوآورمحور بازارپذير

* ارائه مشاوره به متقاضيان در خصوص تامين مالي و حقوقي طرحهاي نوآورمحور.

* ارزيابي فني- اقتصادي طرحهاي نوآور محور متقاضيان و تعيين مدت و نرخ بازگشت سرمايه

* ارائه خدمات مشاوره اي در مدلهاي توليد، خدمات، فرآيند و برنامه هاي كسب وكار با هسته نوآوري

* كمك به جذب فناوري، تكنولوژي مدرن و دانش فني بنگاههاي اقتصادي

*ارائه مشاوره هاي فني و تخصصي به نوآوران در زمينه افزايش رقابت پذيري و تسخير بازارهاي هدف

* برگزاری  دوره هاي آموزشهاي تخصصي و حرفه اي مورد نياز، حسب مزيتهاي نسبي هر منطقه با هدف توانمندسازی مهارتی